För vårdgivare

Här finns information för dig som arbetar inom vården och som möter barn och unga med hivinfektion.

BVC och skolhälsovård

Barn med hiv skall som alla andra barn följas på BVC och senare i skolhälsovården. Barn med hiv bör vaccineras enligt svenskt barnvaccinationsprogram med följande justeringar:

  • BCG-vaccination, vilket erbjuds på BVC till barn med riskfaktorer för tuberkulos, skall inte ges varken till behandlat eller obehandlat barn med hiv.
  • Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) skall ges i tre doser till barn och unga med (även välbehandlad) hivinfektion.
  • Det är viktigt att se till att alla barn och unga erbjuds vaccination mot hepatit B.

Vid obehandlad hivinfektion eller vid nedsatt immunförsvar till följd av hivinfektionen, skall vaccinationerna planeras i samråd med behandlande läkare.

Tandvård Vid tandvård krävs ingen specialistmottagning. Barn med hiv kontrolleras och behandlas vid en allmän tandläkarmottagning.

Informationsplikt i kontakt med vårdgivare Vårdnadshavare till barn med obehandlad hiv och barn/unga med obehandlad hiv som söker vård själva, behöver informera vårdgivaren om hivdiagnosen (uppge att risk för blodsmitta finns) i samband med situationer där risk för blod-blodkontakt finns (t.ex. vid provtagning/nålsättning, vaccinationer, såromläggning, operationer, tandvårdsbesök etc.).

 

Rutin för provsvar vid nydiagnostiserad hiv

  • Provsvar ges till patient och vårdnadshavare på er mottagning av ansvarig läkare.
  • Innan familjen skall meddelas provsvaret, kontakta den barnklinik som har i uppdrag att följa barn och ungdomar med hiv, så att de kan boka en uppföljande tid för nybesök på sin mottagning.
  • I samband med att provsvar ges, informera vårdnadshavare om nybesökstiden på uppföljande klinik.
  • Var tydlig med att patienten har hiv.

Ge kort information

  • om att kontrollprov kommer att tas på uppföljande klinik för att bekräfta diagnosen.
  • om att man med hjälp av mediciner kan leva ett långt, friskt liv med hiv.
  • om att mediciner och vård för hiv är gratis.

 

Smittskyddsaspekter

Vid bekräftad hivdiagnos hos barn och ungdomar, görs en smittskyddsanmälan och smittspårning påbörjas. Eftersom de flesta barn får hiv överfört från sin mor, så blir smittspårningen oftast begränsad till närmsta familjen. Behandlande läkare har ansvar för att informera familjen om rättigheter och skyldigheter enligt smittskyddslagen och att ge adekvata förhållningsregler. Rättigheterna innebär bland annat att testning, vård och läkemedel för hiv är kostnadsfria samt rätt till psykosocialt stöd vid behov. Vid förskrivning av antiretrovirala läkemedel skall det på receptet framgå att läkemedlet är ”Fritt (från kostnad) enligt SML”.

Givna förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt och skall dokumenteras i journalen. Förhållningsreglerna skiljer sig åt för de med obehandlad hiv (inkl. de med icke välinställd behandling) och personer med välbehandlad hiv (LÄNK smittskyddsblad läkare). Det är viktigt att erbjuda tydlig information om hur hiv kan och INTE kan överföras då det ibland kan finnas obefogad oro att hiv skall överföras inom familjen eller när barnet vistas på förskola eller skola. Ur smittskyddsaspekt finns det inget behov av att informera förskola och skola om att ett barn har hiv. Det är dock bra att informera BVC och skolhälsovården, eftersom de sköter barnets vaccinationer och tex behöver veta att BCG-vaccination aldrig skall ges samt att HPV-vaccin ges i 3-dos till barn med hiv.

Precis som bland vuxna som lever med hiv, kan det finnas oro hos ungdomar att de riskerar att överföra hiv till en partner vid sex. Det är viktigt att förklara att graden av smittsamhet vid sex är helt beroende av virusnivåerna i blodet och att risken för överföring därför är obefintlig vid välinställd behandling. Med välinställd behandling avses att personen i fråga har en kontinuerlig följsamhet till antiretroviral behandling, kommer för regelbundna läkarbesök och provtagning samt har en kontinuerligt låg virusnivå i blodet. Kriteriet för det sistnämnda är hiv-RNA < 20 eller 50 kopior/mL (beroende av laboratorieteknik) vid minst två separata provtagningstillfällen med 3-6 månaders mellanrum. Enligt förhållningsreglerna vid välinställd behandling behöver personen som lever med hiv ej informera sin partner inför sex om sin diagnos. Det finns heller ingen skyldighet att använda kondom. Dessa förhållningsregler gäller även för ungdomar med välbehandlad hiv. Kondomanvändning bör dock rekommenderas till alla ungdomar ändå, för eget skydd mot andra sexuellt överförbara sjukdomar samt mot oönskad graviditet.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR