Antiretroviral behandling

  Behandlingsrekommendation från refrensgruppen för Antiviral Terapi (RAV).

  Ladda ner fil

Läkemedelsbehandling till barn och ungdomar med hiv

I dag rekommenderas att alla barn som lever med hiv skall ha antiretroviral behandling oavsett CD4-tal. Nedan följer ett lätt reviderat utdrag ur RAVs (Referensgruppen för AntiViral terapi) rekommendationer från 2016 om läkemedelsbehandling och uppföljning av barn och ungdomar med hiv. Avsnittet heter ”Antiretroviral behandling av barn och ungdomar med hiv” och skrevs ursprungligen av docent Lars Navér som nu har reviderat texten till Barnhivcentrums hemsida.

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)

RAV har bland annat till uppgift att utarbeta behandlingsrekommendationer för olika virussjukdomar, däribland hiv. Här finns förutom uppdaterad behandlingsrekommendation för antiretroviral terapi vid hivinfektion hos barn och vuxna, även dokument som tar upp profylax och behandling vid graviditet, smittsamhet vid behandlad hivinfektion och uppföljning efter hiv-exposition. Läs mer här på RAVs hemsida.

Antiretroviral behandling av barn och ungdomar med hiv

Mer än 90% av barnen som lever med hiv i världen har smittats vertikalt av sin mor under slutet av graviditeten, i samband med förlossningen eller via amning. För närvarande lever cirka 165 barn och ungdomar < 18 år med känd hiv i Sverige. Under de senaste tio åren har tre barn som fötts av kvinnor med känd hivinfektion, smittats med hiv. Årligen föds 60–80 barn av kvinnor som lever med hiv i Sverige indikerande en överföringsfrekvens på < 0,5%. Dessa goda resultat har uppnåtts genom en väl utbyggd och allmänt accepterad hivscreening av gravida, samt genom effektiv och allmänt tillgänglig profylax mot mor-barn-transmission av hiv. Utöver dessa barn till kvinnor med hiv finns kännedom om ytterligare tre fall av mor-barn transmission under samma tidsperiod, där moderns hivinfektion inte var känd vid barnets födelse. I två av dessa fall rör det sig om kvinnor med negativt hivtest tidigt under graviditeten, men som smittats senare under graviditeten eller amningsperioden, och i ett fall om en kvinna som inte testats under aktuell graviditet. Årligen diagnostiseras dock hiv hos flera barn och ungdomar som immigrerat eller adopterats från endemiska områden. Två barn har avlidit av hivrelaterade tillstånd i Sverige under det senaste decenniet.

Inför start av hivbehandling

Principerna för ART av barn skiljer sig inte nämnvärt från dem vid behandling av vuxna, men vissa specifika frågor skall beaktas. Då barnet är beroende av sina vårdnadshavare för god följsamhet bör hela familjens situation beaktas inför behandlingsstart. Det kan vara svårt att upprätthålla god följsamhet vid behandling av ett symtomfritt litet barn om vårdnadshavare brister i förståelse av och kunskap om vikten av behandling och/eller i motivation. Betydelsen av följsamhet och hur denna ska upprätthållas skall därför diskuteras noggrant med både barn/­ungdom och vårdnadshavare innan behandlings­start.

Perinatalt infekterade barn smittas under en period då immunsystemet är under utveckling. Immun­systemet förmår inte begränsa virusmängden, som oftast är betydligt högre än i vuxna individer. Den initialt mycket höga virusnivån kvarstår under lång tid, ofta upp till fem år. Vid insatt ART tar det vanligen också längre tid innan små barn når odetekterbart hiv RNA än för vuxna. Absoluta CD4-tal varierar normalt med åldern hos små barn men kan användas för bedömning av immunstatus. CD4-procent varierar också med åldern, men inte lika uttalat som absoluttalet. Diskrepans mellan parametrarna är vanlig och åldersanpassat absoluttal har på senare tid visat sig bättre än CD4-procent för barn i alla åldrar. Hiv RNA > 100 000 kopior/ml hos äldre barn har associerats med ökad risk för mortalitet, liksom med sämre neurokognitiv funktion.

När starta antiretroviral behandling hos barn och ungdomar?

Alla barn och ungdomar som lever med hiv rekommenderas ART oavsett CD4-celltal. Det är dock viktigt att barnet och familjen har tillräcklig kunskap om varför behandling ges och hur den går till. Basala kunskaper om hiv skall ges, i syfte att öka förståelsen för vikten av hög följsamhet, och att behandlingen är livslång. Det är ur kliniskt perspektiv oftast inte brådskande att starta behandlingen. Barnets ålder och immunstatus styr hur brådskande det är att komma igång, och hur intensivt informations- och motivationsarbetet ska vara. Uppskjuten behandlingsstart kan motiveras i följande situationer:

 • Patienten och/eller familj ej tillräckligt förberedda till behandling och patienten har acceptabelt immunstatus (CD4 > 500 celler/μl).
 • Patienten har stabilt CD4-tal över 500 celler/μl och icke-detekterbara eller mycket låga virus-nivåer, inklusive ”elite controllers”.

Syftet med fördröjd behandlingsstart ska då vara att optimera förutsättningarna för god långsiktig följsamhet och lyckat behandlingsutfall.

Det är svårt att förutsäga risk för aids och död hos barn < 1 år och stöd finns för god effekt på sjukdomsutveckling och överlevnad av tidig ART till spädbarn, samt något svagare stöd beträffande neurokognitiv utveckling. Data från pediatriska studier styrker att tidig behandlingsstart medför bättre immunologiskt svar, förbättrad tillväxt, minskad inflammation och storlek av den latenta virusreservoaren, och sannolikt förbättrad respons på vaccinationer. Stöd från kontrollerade randomiserade studier på barn 5–10 år med bra immunstatus saknas men teoretiska resonemang talar för att tidig behandlingsstart är gynnsam även för denna grupp. Extrapolering från vuxendata talar starkt för fördelar med behandling av alla i adolescensen, det vill säga 10–18 års åldern. Vid behandling av tonåringar beaktas även att reducerad virusmängd förebygger överföring av hiv till partner när ungdomarna blir sexuellt aktiva.

Hivinfektionens kliniska naturalförlopp och symtomatologi skiljer sig till viss del mellan barn och vuxna. Inom pediatrisk hivvård används den kliniska klassifikation som CDC publicerade 1994 och som uppdaterades 2014.

Initial behandling till barn

Resistenstestning bör alltid utföras innan behandlingsstart. Utbudet av läkemedel för pediatriskt bruk har genomgått en positiv utveckling och registrering av både nya och äldre läkemedel för yngre barn pågår. Beredningsform, smak, samt tablettstorlek har större betydelse än vid vuxenbehandling. Dosering till barn styrs efter vikt alternativt kroppsyta och ålder. Eftersom barn i perioder växer snabbt är det viktigt med regelbundna och förhållandevis frekventa kontroller för att kunna justera dosen. Rätt dos kan erhållas med hjälp av mixtur i ökande mängd alternativt med kombinationer av hela och delade tabletter i olika styrkor. Vid tablettbehandling är vissa preparat svårare att använda, eftersom urvalet av tabletter med olika styrka är begränsat.

Valet mellan NNRTI, INI och PI styrs av samma överväganden som hos vuxna.


Till tidigare obehandlade barn rekommenderas i första hand: 

 0 till < 14 dagar  zidovudin + lamivudin + nevirapin
14 dagar (GA > 42 v) till < 3 månader zidovudin + lamivudin + lopinavir/r
3 månader till < 2 år abakavir + lamivudin + lopinavir/r
2 år till < 3 år abakavir + lamivudin + lopinavir/r
abakavir + lamivudin + raltegravir
 3 år till < 12 år abakavir + lamivudin + atazanavir/r
abakavir + lamivudin + darunavir/r
abakavir + lamivudin + efavirenz
abakavir + lamivudin + raltegravir
 > 12 år abakavir/lamivudin + atazanavir/r
abakavir/lamivudin + darunavir/r
abakavir/lamivudin eller tenofovir/emtricitabin + efavirenz
abakavir/lamivudin eller tenofovir/emtricitabin + dolutegravir

NRTI

 • I första hand rekommenderas abakavir + lamivudin till barn > 3 månader. Preparaten finns som mixtur och tabletter med skåra vilket ökar flexibiliteten och gör dem lätta att dosera vid behandling av växande barn och de kan administreras en gång/dag från tre års ålder. Genotypning för HLA-B*5701 ska utföras innan behandling med abakavir påbörjas och preparatet ska inte användas vid positivt resultat.
 • Tenofovir diproxilfumarat (TDF) kan användas som förstahands-NRTI från 12 års ålder och genomgången pubertets­utveckling (Tanner stadie IV eller V). Preparatet är registrerat från 2 års ålder men med tanke på potentiell njurtoxicitet och påverkan på benmineralisering ska försiktighet iaktagas vid användning hos yngre barn, icke genomgången pubertet och vid kombination med PI/r.
 • Tenofovir alafenamid (TAF) kan användas till barn > 12 år som väger > 35 kg. Finns förnärvarande endast i kombinationspreparaten Descovy och Genvoya. Pediatriska studier pågår och TAF kommer sannolikt att ersätta TDF i regimer som ges till barn.
 • Zidovudin + lamivudin är en alternativ kombination till barn i alla åldrar om andra NRTI-preparat inte är lämpliga. Zidovudin bör undvikas så långt det är möjligt på gund av ogynnsamma biverkningar.
 • Emtricitabin är registrerat från 4 månaders ålder men kan i praktiken endast ges till barn och ungdomar som väger minst 33 kg med de formuleringar som finns tillgängliga i Sverige.

NNRTI

 • Efavirenz har visats vara effektivare än nevirapin som förstahandsval till barn > 3 år.
 • Bestämning av läkemedelskoncentration rekommenderas alltid efter tre veckor på alla barn som startar efvirenz på grund av risken för centralnervösa biverkningar och mycket höga läkemedelskoncentrationer vid vissa genteiska varianter av CYP2B6.
 • Nevirapin är ett alternativ till barn < 3 år.
 • Etravirin är ett alternativ som är registrerat från 6 års ålder men lämpliga beredningar saknas för barn < 30 kg.
 • Rilpivirin är registrerat för behandlingsnaiva patienter 12 år och äldre med en virusnivå på ≤ 100 000 HIV-1-RNA-kopior/ml.

Pl/r

 • I första hand rekommenderas lopinavir/r till barn 14 dagar–3 år.
 • Lopinavir/r bör inte användas till barn yngre än 14 dagar och/eller yngre än motsvarande gestations­vecka 42 p.g.a. fallrapporter om misstänkt toxicitet hos fr.a. prematurfödda barn (övergående binjurebarksvikt, livshotande bradyarytmi, hjärtpåverkan, laktacidos, akut njursvikt, påverkan på centrala nervsystemet och andningsdepression). Toxiciteten kan bero på själva läkemedlet, propylenglykol 15,3% och/eller etanol 42,4% som ingår i mixturen. Om preparatet p.g.a. avsaknad av alternativ ges till barn < 14 dagar gamla och/eller yngre än motsvarande gestations­vecka 42 bör detta göras inneliggande under noggrann observation (Rekommendationsgrad D).
 • Från 3 års ålder är darunavir/r och atazanavir/r förstahandsalternativ.

Fusions- och inträdeshämmare

 • Enfuvirtid kan användas som alternativ från 6 års ålder.
 • Maraviroc är inte registrerat för barn och ungdomar < 16 år.

Integrashämmare

 • Raltegravir är registrerat från fyra veckors ålder och ett förstahandsalternativ till barn 3-11 år.
 • Elvitegravir är registrerat för barn från 12 år i kombinationspreparatet Genvoya tillsammans med emtricitabin, cobicistat och TAF.
 • Dolutegravir är ett förstahandsalternativ > 12 år och 40 kg.

Profylax mot opportunistiska infektioner


Profylax mot Pneumocystis jiroveci rekommen­deras enligt följande:

> 5 år Påbörjas om CD4 < 15 % eller 200 celler/μl
< 1 år Påbörjas om CD4 < 20 % eller 750 celler/μl
1–5 år Påbörjas om CD4 < 20 % eller 500 celler/μl

Vid insättande av ART kan man utifrån individuell bedömning avstå från pneumocystis-profylax även vid CD4-nivåer under ovanstående gränsvärden förutsatt att patienten följs noggrant och att immundefekten inte är alltför uttalad.

Profylax kan avslutas efter sex månader om CD4-cellsnivåerna normaliserats. Som alternativ till trimetoprim/sulfametoxazol per os används i specialfall dapsone alternativt inhalation/intravenöst pentamidin. Rutinmässig primär profylax mot andra opportunistiska infektioner rekommenderas inte.

Uppföljning

Klinisk uppföljning och provtagning med hiv RNA var tredje månad är minimum. CD4-celler behöver inte kontrolleras vid varje besök hos välbehandlade patienter. Kliniska symptom, misstänkta biverkningar, följsamhetsproblem och höga virusnivåer kräver tätare kontroller eftersom immunstatus snabbt kan försämras.

Vård och behandling av barn och ungdomar som lever med hiv bör utföras av team med kompetens inom både hivvård och barnmedicin. Provtagning bör ske på en mottagning med barnanpassad miljö. Barnet och dess familj behöver tillgång till barnmedicinsk psykosocial kompetens. Många barn som lever med hiv har också behov av annan barnmedicinsk vård, nutritionsstöd och neuropsykiatrisk utred­ning. Det är en fördel om denna vård och utredning är välintegrerad med hivvården. Barnet/­ungdomen bör också erbjudas ålders­anpassade utbildningsinsatser för att kunna acceptera och lära sig leva med en kronisk sjukdom som medför så många svåra aspekter. Till exempel detta att bära en ”blodsmitta”, att kunna hantera en sexualdebut med tanke på smittrisken och att ha en sjukdom som lyder under smittskyddslagen. De behöver kunskap om sin sjukdom, dess behandling och om att lära sig att leva med hiv på ett sätt som inte utsätter dem själva eller andra för risk. En strukturerad samplanering av överföring mellan barn- och vuxenvård bör ske i samarbete mellan barnklinik och vuxeninfektionsklinik. Tillgång till sexologisk kompetens är av stort värde i denna fas.

Utbildningsverksamhet i lägerform (hivskola) för barn och ungdomar som lever med hiv från hela landet (kostnadsfri för deltagarna) arrangeras flera gånger per år av Barnhivcentrum vid Astrid Lindgrens Barnsjuk­hus i Huddinge. Barnhivcentrum erbjuder också utbildningsinsatser till alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med barn och ungdomar som lever med hiv.

Sammanfattning initiering av hivbehandling för barn och ungdomar

Behandling rekommenderas till alla barn och ungdomar med hiv

Senarelagd behandlingsstart kan övervägas i följande situationer:

 • Patienten och/eller familj ej tillräckligt förberedda till behandling och patienten har acceptabelt immunstatus (CD4 > 500 celler/μl).
 • Patienten har stabilt CD4-tal över 500 celler/μl och icke-detekterbara eller mycket låga virus-nivåer, inklusive ”elite controllers”.

Dosrekommendationer för antiretrovirala läkemedel till barn och ungdomar


Nukleosidanaloger (NRTI)

Abakavir (ABC) Ziagen Mixtur 20 mg/ml, Filmdragerad tablett 300 mg (med brytskåra) Inte godkänd < 3 mån (8 mg/kg x 2 under pågående studie) Mixtur:
8 mg/kg x 2 (max 300 mg x 2)
Tablett:
14-21 kg, 150 mg x 2
22 kg till < 30 kg, 150 mg på morgonen och 300 mg på kvällen 30 kg, 300 mg x 2, alt. 600 mg x 1 Vuxendos kan ges > 12 år
Kan doseras en gång dagligen till barn > 3 år.
HLA B*5701 ska kontrolleras innan behandlingsstart.
Kan tas utan hänsyn till mat.
Emtricitabin (FTC) Emtriva Kapsel 200 mg Inte godkänd < 3 mån > 33 kg, kapsel 200 mg x 1
Vuxendos kan ges > 12 år
Kan tas utan hänsyn till mat.
Lamivudin (3TC) Epivir Zeffix Mixtur 10 mg/ml, Filmdragerad tablett 150 mg (med brytskåra) och 300 mg, Filmdragerad tablett 100 mg (Zeffix) < 30 dgr, 2 mg/kg x 2 Mixtur:
4 mg/kg x 2
Tablett:
14 kg till < 19 kg, 75 mg x 2
19 kg till < 25 kg, 100 mg x 2
25 kg till < 30 kg, 75 mg på morgonen och 150 mg på kvällen 30 kg, 150 mg x 2, alt. 300 mg x 1 Vuxendos kan ges > 12 år
Kan doseras en gång dagligen till barn > 3 år.
Om Zeffix används, skriv sic! på receptet.
Kan tas utan hänsyn till mat.
Tenofovir (TDF) Viread Viread, Oralt pulver 33 mg/g
Filmdragerad tablett 123 mg, 163 mg, 204 mg och 245 mg
Inte godkänd < 2 år Oralt pulver:
6,5 mg/kg x 1 (max 245 mg x 1)
Tablett (6 till < 12 år):
17 kg till < 22 kg, 123 mg x 1
22 kg till < 28 kg, 163 mg x 1
28 kg till < 35 kg, 204 mg x 1 > 35 kg, 245 mg x 1
Vuxendos kan ges > 12 år
Bör tas med mat. Högt fettinnehåll ökar absorption.
försiktighet till yngre barn, icke genomgången pubertet och vid kombination med PI/r.
Zidovudin (ZDV) Retrovir Mixtur 10 mg/ml
Kapsel hård 100 mg och 250 mg, Filmdragerad tablett 300 mg (med brytskåra)
Lösning till infusionskoncentrat 10 mg/ml (späds till 2 mg/ml)
Prematurer:
< v 30: 2 mg/kg om po och 1,5 mg/kg om iv var 12:e timme, efter 4 v ökas dosen till 3 mg resp. 2,3 mg var 12:e timme
v 30 till < v 35: 2 mg/kg om po och 1,5 mg/kg om iv var 12:e timme, efter 2 v ökas dosen till 3 mg resp. 2,3 mg var 12:e timme Fullgångna ( > v 35) < 3 mån, 4 mg/kg x 2 (3 mg/kg x 2 om iv)
4 kg till < 9 kg, 12 mg/kg x 2
9 kg till < 30 kg, 9 mg/kg x 2 > 30 kg, 300 mg x 2
Vuxendos kan ges > 12 år
Kan tas med mat.

 

Kombinationspreparat

Atripla Filmdragerad tablett (600/200/245 mg EFV/ FTC/TDF) > 12 år och > 40 kg, 1 x 1
Combivir Filmdragerad tablett (300/150 mg ZDV/3TC) > 12 år eller > 30 kg, 1 x 2
Eviplera Filmdragerad tablett (200/25/245 mg FTC/RPV/TDF) > 18 år, 1 x 1 Försiktighet vid HIV RNA > 100.000 kopior/ml p.g.a. ökad risk för virologisk svikt.
Kivexa Filmdragerad tablett (600/300 mg ABC/3TC) > 12 år eller > 30 kg, 1 x 1 Arrowstudien indikerar att Kivexa kan ges > 25 kg [123]
Triumeq Filmdragerad tablett 50mg/ 600mg/ 300mg (DLG/ABC/3TC) > 12 år och > 40 kg, 1 x 1
Stribild Filmdragerad tablett (150/150/200/245 mg EVG/COBI/FTC/TDF) > 18 år, 1 x 1
Trizivir Filmdragerad tablett (300/150/300mg ABC/ 3TC/ZDV) > 16 år, 1 x 2 Inte förstahandsal-ternativ till barn och ungdomar.
Truvada Filmdragerad tablett (200/245 mg FTC/TDF) > 12 år eller > 35 kg, 1 x 1

 

Icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI)

Efavirenz (EFV) Stocrin Tablett 50 mg, 200 mg och 600 mg Mixtur 30 mg/ml Inte godkänd Mixtur till barn 3 – 13 – < 15 kg, 360 mg x 1
15 – < 20 kg, 390 mg x 1
20 – < 25 kg, 450 mg x 1
25 – < 33 kg, 510 mg x 1 Mixtur till barn > 5 år
13 – < 15 kg, 270 mg x 1
15 – < 20 kg, 300 mg x 1
20 – < 25 kg, 360 mg x 1
25 – < 33 kg, 450 mg x 1
33 – < 40 kg, 510 mg x 1
≥ 40 kg, 720 mg x 1Tabletter oavsett ålder
10 – < 15 kg, 200 mg x 1
15 – < 20 kg, 250 mg x 1
20 – < 25 kg, 300 mg x 1
25 – < 33 kg, 350 mg x 1
33 – < 40 kg, 400 mg x 1
≥ 40 kg, 600 mg x 1
S-konc tas 14-21 dagar efter insatt behandling. Rekommenderas ligga över 3,2 µmol/l 12 timmar efter dosintag.
Bör tas utan mat vid sänggåendet. Mat med högt fettinnehåll ökar biotillgänglighet.
Nevirapin (NVP) Viramune Tablett 200 mg och 400 mg
Depottablett 50 mg och 100 mg
Mixtur 10 mg/ml
5 mg/kg eller 120 mg/m2 x 1 i 14 dagar, följt av 5 mg/kg eller 120
mg/m2 x 2 i 14 dagar, följt av 200 mg/m2 x 2 (t.o.m. 2 mån ålder)
120-200 mg mg/m2 x 2. Starta med 120 mg/m2 (max dos, 200 mg) x 1 i 14 dagar. Om inte hudutslag eller oönskade bieffekter uppkommer, öka till fulldos =
< 8 år 7 mg/kg eller 200 mg/m2 x 2 (max dos, 200 mg x 2) > 8 år 4 mg/kg eller 120 mg/m2 x 2 (max dos, 200 mg x 2)
NVP initieras i låg dos och ökas stegvis för induktion av cytokrom P450 metaboliserande enzym, vilket resulterar i ökad clearance av läkemedlet. Förekomsten av hudutslag minskas genom upptrappningen.
Kan tas utan hänsyn till mat.
Rilpivirin (RPV) Ingår i kombinations-preparatet Eviplera

 

Proteashämmare (PI)

Atazanavir (ATV) Reyataz Hård kapsel 150 mg, 200 och 300 mg Inte godkänd.
Ska inte ges till barn < 3 mån p.g.a. risk för hyperbilirubinemi (kernikterus).
< 6 år: Inte godkänd. Dosering 6-18 år:
Boostras med Ritonavir (ATV/RTV).
15 kg till < 20 kg, 150/100 mg x 1 > 20 kg till < 40 kg, 200/100 mg x 1 > 40 kg, 300/100 mg x 1
Bör tas med mat.
Ev bör ATV ökas till 300 mg vid ≥35 kg för att undvika underdosering, speciellt vid samtidig behandling med tenofovir
Darunavir (DRV) Prezista Oral suspension 100 mg/ml
Tablett: 75 mg, 150 mg, 400 mg, 600 mg och 800 mg
Inte godkänd. < 3 år: Inte godkänd.
Dosering 3-17 år (behandlingserfarna): Boostras med Ritonavir (DRV/RTV)
Mixtur:
15 till < 30 kg, 380 mg/50 mg x 2
30 till < 40 kg, 460 mg/60 mg x 2 > 40 kg, 600 mg x 2
Tablett:
≥20 till ≥30 till 12 år och 40 kg):
800 mg/100 mg x 1
> 18 år, behandlingserfaren
600/100 mg x 2
Samtidigt med Maraviroc:
600/100 mg x 2 + 150 mg MVC x 2
Bör tas med mat.
Lopinavir/Ritonavir (LPV/RTV) Kaletra Tablett 200 mg LPV/50 mg RTV, Tablett 100 mg LPV/25 mg RTV, Mixtur (obs innehåller 42,4 % alkohol) 80 mg LPV/20 mg RTV/ml Godkänt från 2 år
Ej samtidig NVP eller EFV:
Bör inte användas under de första veckorna efter födelsen p.g.a. otillräcklig dokumentation och misstänkt toxixitet hos ffa prematurfödda barn (FDA U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication).
Dosering 14 dgr – 6 mån ålder: LPV/RTV
16 /4 mg /kg x 2
Godkänt från 2 år
Ej samtidig NVP eller EFV:
6 månader – 18 år: LPV/RTV
Mixtur:
7 – < 15 kg, 12/3 mg /kg x 2 15 till 40 kg, 10/2,5 mg /kg x 2 > 40kg: 400/100 mg x 2
Tablett
15 – < 25 kg, 200/50 mg x 2 > 25 – < 35 kg, 300/75 mg x 2 > 35 kg, 400/100 mg x 2
Samtidig NVP eller EFV (bör vanligtvis inte användas):
Pediatrisk/adolescent:6 månader – 18 år:
7 – < 15 kg: 13/3,25 mg /kg x 2
15 – 45 kg: 11/2,75 mg /kg x 2
600 mg LPV/150 mg RTV x 2
Tablett
15 – < 20 kg, 200/50 mg x 2 > 20 – < 30 kg, 300/75 mg x 2 > 30 kg – < 45 kg, 400/100 mg x 2 > 45 kg, 600/150 mg x 2
Mixtur ska tas med mat. Tabletter kan tas oberoende av mat. Vid användning under ett års ålder bör serumkoncent-rationsbestämning utföras.
Ritonavir (RTV) Norvir Filmdragerad tablett 100 mg, oral lösning 80 mg/ml Används endast som boostrare av andra proteashämmare.

 

Fusionshämmare (FI)

Enfuvirtid (T-20) Fuzeon Injektions-vätska 90 mg/ml Inte godkänd. Inte godkänd < 6 år. Dosering 6–16 år: 2 mg/kg (max dos, 90 mg) x 2 s.c. >16 år = 90 mg x 2 s.c.

 

Integrashämmare

Dolutegravir Tivicay Tablett 50 mg Inte godkänd. > 12 år och 40 kg, 1 x 1
Elvitegravir (EVG) Ingår i kombinations-preparatet Stribild
Raltegravir (RAL) Isentress Tablett 400 mg
Tuggtablett 25 mg och 100 mg (med skåra)
Granulat till oral suspension 100 mg
Godkänd från 4 veckors ålder. Granulat till oral suspension
Dosering, se FASS
Tuggtablett till barn 2-11 år:
12 kg till < 14 kg, 75 mg x 2
14 kg till < 20 kg, 100 mg x 2
20 kg till < 28 kg, 150 mg x 2
28 kg till < 40 kg, 200 mg x 2 > 40 kg, 300 mg x 2
Tablett 400 mg
400 mg x 2 kan ges till barn som väger > 25 kg
Kan tas oberoende av mat.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR